جمله و نقل قول  ژولیوس سزار

مردم با کمال میل همان چیزی را باور می کنند که تمایل دارند.

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   روم