جمله و نقل قول  ناپلئون بناپارت

جملات زیبا ناپلئون بناپارت - پیروزی متعلق به کسانی است که بیشترین پشتکار را داشته باشند

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   فرانسه
تولد:  August 15, 1769
وفات:   May 05 , 1821