جمله و نقل قول  ناپلئون بناپارت

جملات زیبا ناپلئون بناپارت - نباید با یک دشمن بیش از اندازه بجنگی، وگرنه تمام هنر جنگ خود را به او یاد می دهی

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   فرانسه
تولد:  August 15, 1769
وفات:   May 05 , 1821