جمله و نقل قول  ارسطو

جملات زیبا ارسطو - غیرممکن های محتمل به ممکن های نامحتمل ارجحیت دارند

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان