سخنان و جملات غم و اندوه از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات غم و اندوه از بزرگان

ناراحتی رنجی عاطفی است که از طریق احساسات وضعیت نامطلوب، از دست دادن، یأس، غصه، ناتوانی، دلسردی و غم مشخص می‌شود. فردی که ناراحتی و اندوه از خود نشان بدهد ممکن است آرام یا بی‌انرژی شود، و از دیگران دوری کند. نمونه‌ای از اندوه شدید،... بیشتر