سخنان و جملات پدر از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات پدر از بزرگان

نقل قول، جملات، و سخنان بزرگان و شخصیت‌های مشهور در مورد پدر و روز پدر را می‌توانید در اینجا بخوانید. پدر خانواده نقشی غیر قابل انکار در رشد و پرورش شخصیت فرزند دارد. از نقطه نظر سنتی، پدر ذهنیت نان‌آور خانواده را تلقی می‌کند. ولی تأثیر او خیلی بیشتر از فقط تأمین معاش و... بیشتر