نیکند | "سخنان و جملات ریاضیدانان معروف" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که "ریاضیدان" هستند.


شخصیت ها تولد - مرگ
رنه دکارت    (Rene Descartes) 1596 - 1650
اسحاق نیوتن    (Isaac Newton) 1642 - 1727