نیکند | "سخنان و جملات خبرنگاران و گزارشگران معروف" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که "خبرنگار" هستند.


شخصیت ها تولد - مرگ
اوریانا فالاچی    (Oriana Fallaci) 1929 - 2006