نیکند | "سخنان و جملات فضانوردان معروف" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که "فضانورد" هستند.


شخصیت ها تولد - مرگ
والنتینا ترشکووا    (Valentina Tereshkova) 1937 -