نیکند | "هند" فهرست شخصیت ها

شخصیت های "هند"


شخصیت ها تولد - مرگ
مهاتما گاندی    (Mahatma Gandhi) 1869 - 1948