نیکند | "M" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که اول نام خانوادگی آنها با "M " شروع می شود.


شخصیت ها حرفه ها
ایلان ماسک    (Elon Musk) کارآفرین و صنعتگر
لیونل مسی    (Lionel Messi) ورزشکار
توماس مرتون    (Thomas Merton) مذهبی
مدونا    (Madonna) موسیقیدان