نیکند | "October-28" فهرست شخصیت ها

متولدین در "October-28"


شخصیت ها حرفه ها
بیل گیتس    (Bill Gates) کارآفرین و صنعتگر
جوناس سالک    (Jonas Salk) دانشمند