نیکند | "October-13" فهرست شخصیت ها

متولدین در "October-13"


شخصیت ها حرفه ها
مارگارت تاچر    (Margaret Thatcher) سیاستمدار