نیکند | "October-09" فهرست شخصیت ها

متولدین در "October-09"


شخصیت ها حرفه ها
جان لنون    (John Lennon) موسیقیدان
سایمون سینک    (Simon Sinek) نویسنده