نیکند | "October-07" فهرست شخصیت ها

متولدین در "October-07"


شخصیت ها حرفه ها
ولادیمیر پوتین    (Vladimir Putin) سیاستمدار
سهراب سپهری    (Sohrab Sepehri) هنرمند