نیکند | "January-28" فهرست شخصیت ها

متولدین در "January-28"


شخصیت ها حرفه ها
توماس آکویناس    (Thomas Aquinas) مذهبی
کارلوس اسلیم    (Carlos Slim) کارآفرین و صنعتگر