نیکند | "December-16" فهرست شخصیت ها

متولدین در "December-16"


شخصیت ها حرفه ها
جین آستین    (Jane Austen) نویسنده
آرتور سی. کلارک    (Arthur C. Clarke) نویسنده