نیکند | "August-12" فهرست شخصیت ها

متولدین در "August-12"


شخصیت ها حرفه ها
اروین شرودینگر    (Erwin Schrodinger) فیزیکدان