نیکند | "April-21" فهرست شخصیت ها

متولدین در "April-21"


شخصیت ها حرفه ها
ماکس وبر    (Max Weber) جامعه شناس
شارلوت برونته    (Charlotte Bronte) نویسنده