نیکند | "April-15" فهرست شخصیت ها

متولدین در "April-15"


شخصیت ها حرفه ها
امیل دورکیم    (Emile Durkheim) جامعه شناس
لئوناردو داوینچی    (Leonardo da Vinci) هنرمند