جمله و نقل قول  لائوتسه

جملات زیبا لائوتسه - حقیقت همیشه زیبا نیست، سخنان زیبا نیز همیشه حقیقت نیستند

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین