جمله و نقل قول  بودا

جملات زیبا بودا - بهتر از هزاران واژه توخالی و پوچ، فقط یک کلمه وجود دارد، صلح!

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   نپال