جمله و نقل قول  شارل دو مونتسکیو

جملات زیبا شارل دو مونتسکیو - ظالمانه ترین شکل استبداد، آن است که تحت سپر قانون و به نام عدالت انجام شود

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   فرانسه
تولد:  January 18, 1689
وفات:   February 10 , 1755