جمله و نقل قول  ارسطو

جملات زیبا ارسطو - شروع خوب، نیمی از انجام درست کار است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان