جمله و نقل قول  بودا

جملات زیبا بودا - تو به خاطر خشم خود تنبیه نمی شوی، بلکه بوسیلۀ خشم خود تنبیه می شوی

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   نپال