بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   فرانسه
تولد:  January 18, 1689
وفات:   February 10 , 1755