جمله و نقل قول  جملات مرگ

جملات زیبا سیسرون - زندگی مردگان در خاطره زندگان نقش بسته است

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   روم