جمله و نقل قول  جملات پول و ثروت

جملات زیبا میگل د سروانتس - کسی که ثروتش را از دست می دهد، چیز زیادی را از دست می دهد؛ کسی که دوستش را از دست می دهد، چیز بیشتری را از دست می دهد؛ ولی کسی که شهامت خود را از دست می دهد، همه چیز را از دست می دهد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   اسپانیا
تولد:  September 29, 1547
وفات:   April 23 , 1616