جمله و نقل قول  فردریش نیچه

جملات زیبا فردریش نیچه - زندگی کردن یعنی رنج کشیدن. نجات پیدا کردن یعنی یافتن معنا در رنج کشیدن

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   آلمان
تولد:  October 15, 1844
وفات:   August 25 , 1900