سخنان و جملات جامعه و مردم از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات جامعه و مردم از بزرگان

جامعه گروهی از مردم است که در تعامل اجتماعی مداوم با یکدیگر هستند، و یا گروه اجتماعی بزرگی که قلمرو جغرافیایی یا اجتماعی یکسانی با هم دارند، و معمولاً تحت نفوذ سیاسی و انتظارات بارز فرهنگی یکسانی قرار دارند. ما در نیکند مجموعه‌ای کامل از ج... بیشتر