سخنان و جملات زندگی از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات زندگی از بزرگان

نقل قول و جملاتی جالب در مورد زندگی را برای شما فراهم آورده‌ایم. زندگی تشکیل شده از لحظاتی شیرین و تلخ، موفقیت‌ها و شکست‌ها، قهرها و آشتی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها، شادی‌ها و غم‌ها، و بسیاری از متضادهای دیگر. گاهی به قدری از زندگی خود متنفر می‌شو... بیشتر