سخنان و جملات نویسندگی از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات نویسندگی از بزرگان

نویسندگی رسانه و ابزاری از ارتباطات انسانی است که نمایانگر زبان و عواطف از طریق نوشتن یا ثبت علائم و نشانه‌ها است. در بیشتر زبان‌ها، نویسندگی مکمل تکلم یا زبان گفتاری است. نویسندگی خود یک زبان نیست بلکه شکلی از فناوری است که به عنوان ابزار به همراه جامعه انسانی توسعه داده شد... بیشتر