سخنان و جملات زمان از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات زمان از بزرگان

زمان، پیشرفت مداوم حیات و رویدادها است که در توالی برگشت‌ناپذیری از گذشته تا حال تا آینده اتفاق می‌افتد. زمان کمیت تشکیل‌دهنده بسیاری از اندازه‌گیری‌ها است که برای مشخص نمودن ترتیب حوادث، مقایسه مدت رویدادها یا وقفه بین آن‌ها، و تعیین کمّی نرخ تغییر مقادیر در... بیشتر