سخنان و جملات مثبت اندیشی از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات مثبت‌ اندیشی از بزرگان

مثبت اندیشی حالتی ذهنی از امید و نگرشی خوش‌بینانه به آینده است. خواندن جملات کوتاه بزرگان در مورد مثبت اندیشی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش انگیزه ما برای رسیدن به موفقیت داشته باشد. در نقطه مقابل مثبت اندیشی، منفی نگری و بدبینی قرار دارد. روانشناسی مثبت، شاخه‌ا... بیشتر