سخنان و جملات صلح از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات صلح از بزرگان

در اینجا می‌توانید جملات شخصیت‌های معروف در مورد صلح را با عکس‌نوشته‌هایی جالب بخوانید. صلح را می‌توان هم به شکلی مثبت و هم به شکلی منفی تعریف کرد. به صورت مثبت، صلح حالتی از آرامش و سکون است؛ در معنای منفی، صلح را می‌توان به عنوان فقدان جنگ یا خشونت تعریف کرد... بیشتر