سخنان و جملات یادگیری از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات یادگیری از بزرگان

یادگیری فرایند به دست آوردن یا بهبود و تقویت دانش، رفتارها، مهارت‌ها، ارزش‌ها، یا ارجحیت‌های جدید یا موجود است و ممکن است شامل ترکیب انواع مختلف اطلاعات باشد. توانایی یادگیری در انسان‌ها، حیوانات، گیاهان و برخی دستگاه‌های ماشینی وجود دارد. پیشرفت در طول زمان مع... بیشتر