سخنان و جملات رهبری از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات رهبری و مدیریت از بزرگان

رهبری هم حوزه‌ای تحقیقاتی و هم مهارتی کاربردی است که شامل توانایی فرد یا سازمان در هدایت یا راهنمایی سایر افراد، تیم‌ها، یا کل سازمان می‌شود. با اینکه رهبری و مدیریت در تجارت معمولاً در معنای مشابه استفاده می‌شوند، ولی رهب... بیشتر