سخنان و جملات امید از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات امید از بزرگان

خواندن نقل قول و سخن بزرگان و شخصیت‌های معروف در مورد امید و امیدوار بودن می‌تواند به ما انگیزه دهد. امید، نگرش ذهنی خوش‌بینانه‌ای بر اساس انتظار نتیجه‌ای مثبت در ارتباط با حوادث و شرایط زندگی یا جهان است. در نقطه مقابل امیدواری، ناامیدی و یأس قرار دارد. فیلسوفان... بیشتر