سخنان و جملات سلامتی از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات سلامتی از بزرگان

سلامتی میزان کارآمدی یا اثربخشی متابولیسم یا سوخت و ساز ارگانیسم زنده است. در انسان‌ها، سلامت را می‌توان توانایی افراد یا جوامع در سازگاری و کنترل کردن در هنگام مواجهه با چالش‌های جسمی، روانی یا اجتماعی تعریف کرد. سازمان بهداشت جهانی که در تاریخ 7 آپریل 1948 تأسیس شد، نها... بیشتر