سخنان و جملات شادی و شادمانی از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات شادی و شادمانی از بزرگان

شادکامی نوعی حالت عاطفی یا روانی است که دامنه آن از رضایت خاطر تا لذت بسیار زیاد را شامل می‌شود. داشتن حالت روحی شاد موجب قضاوت در مورد تندرستی و رفاه عمومی شخص می‌شود. خوشحال بودن هم به عوامل بیرونی، و هم به حس درونی هر شخص بستگی د... بیشتر