سخنان و جملات بخشش از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات بخشش از بزرگان

جملات و سخنان بزرگان و افراد مشهور در مورد بخشش و گذشت را در اینجا می‌توانید بخوانید. بخشش یکی از فضیلت‌های اخلاقی است که بیشتر مذاهب جهان هم بر آن تأکید کرده‌اند. لذتی که در بخشیدن هست، در خشم و انتقام نیست.

«افراد ضعیف هرگز نمی‌توانند ببخشند؛ بخشش شیوه افراد قوی است.»<... بیشتر