سخنان و جملات ترس از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات ترس از بزرگان

ترس احساسی است که به وسیله شناخت خطر یا تهدید در انسان برانگیخته می‌شود، و موجب تغییر در رفتار می‌شود. احساس ترس می‌تواند در واکنش به محرکی خاص در زمان کنونی، و یا در پیش‌بینی یا انتظار تهدیدی پیش رو اتفاق افتد. خواندن سخنان و جملات بزرگان در مورد ترس می‌تواند تأثی... بیشتر