سخنان و جملات کامپیوتر و رایانه از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات کامپیوتر از بزرگان

کامپیوتر یا رایانه دستگاهی است که به شکلی برنامه‌ریزی شده که مجموعه‌ای از عملیات حسابی یا جبری را به طور خودکار اجرا کند. قابلیت کامپیوترها در دنبال کردن سلسله‌ای از عملیات به نام برنامه کامپیوتری باعث می‌شود که بسیار  انعطاف‌پذیر و کاربردی باشند.

... بیشتر