سخنان و جملات شیوه نگرش از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات شیوه نگرش از بزرگان

طرز نگرش ما در مورد اطرافیان و محیط پیرامونمان تأثیر بسیاری در خوشحالی و یا غمگین بودن ما دارد. با مطالعه جملات افراد معروف می‌توان به این نتیجه رسید که شخصیت‌های بزرگ، شیوه نگرش انسان را عاملی اساسی در رسیدن او به موفقیت و دستیابی به خواسته‌هایش می‌دانند.

... بیشتر