سخنان و جملات هنر از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات هنر از بزرگان

هنر گستره وسیعی از فعالیت‌های انسانی در خلق اثر هنری دیداری، شنیداری یا اجرایی است که مهارت تخیلی یا فنی هنرمند را نشان می‌دهد، و به خاطر زیبایی یا قدرت عاطفی‌اش مورد تحسین قرار می‌گیرد. در کلی‌ترین شکل، این فعالیت‌ها دربرگیرنده خلق و تولید آثار هنری، نقد هنر،... بیشتر