سخنان و جملات خشم از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات خشم و عصبانیت از بزرگان

خشم یا عصبانیت نوعی واکنش عاطفی شدید و مفرط است. خشم احساسی است که واکنش عاطفی و آزاردهنده محکمی را در برابر تحریک، آسیب یا تهدید به دنبال دارد. خشم وقتی می‌تواند اتفاق بیفتد که شخص احساس کند مرزهای فردی او زیر پا گذاشته می‌شود.

... بیشتر