جملات زیبا و بیوگرافی دالایی لاما (Dalai Lama) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی دالایی لاما (Dalai Lama)

دالایی لامای چهاردهم (متولد 6 جولای 1935) با نام مذهبی تنزین گیاتسو و نام اصلی لهامو داندروب دالایی لامای کنونی و پر عمرترین متصدی این عنوان است. دالایی لاما ها رهبران مهم مکتب گلوگ،... بیشتر