نیکند | "سخنان و جملات مجریان تلویزیون معروف" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که "مجری تلویزیون" هستند.


شخصیت ها تولد - مرگ
اپرا وینفری    (Oprah Winfrey) 1954 -
لری کینگ    (Larry King) 1933 -