نیکند | "سخنان و جملات مجسمه سازهای معروف" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که "مجسمه‌ ساز" هستند.


شخصیت ها تولد - مرگ
میکل‌آنژ    (Michelangelo) 1475 - 1564