نیکند | "سخنان و جملات ناشران معروف" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که "ناشر" هستند.


شخصیت ها تولد - مرگ
مالکوم فوربس    (Malcolm Forbes) 1919 - 1990
مارکوس گاروی    (Marcus Garvey) 1887 - 1940